Cephalotaxus - Hlavotis

(2 druhy)

Cephalotaxus fortunei

Cephalotaxus fortunei

Cephalotaxus haringtonia

Cephalotaxus haringtonia ´Fastigiata